Poslání

Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze (CES) bylo zřízeno k 1. 1. 1996 v souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie. Jde o informační, koordinační a poradenské pracoviště interdisciplinárního charakteru, zabývající se problematikou evropské ekonomiky, politiky, práva, dějin, kultury a jazyků. CES přispívá k propagaci myšlenek evropské sounáležitosti prostřednictvím aktivit, které organizuje v rámci hlavní i doplňkové činnosti na VŠE.

Poslání CES:

1) v rámci hlavní činnosti VŠE

  • iniciovat ve spolupráci s příslušnými akademickými funkcionáři VŠE rozvoj stávajících studijních programů i jednotlivých předmětů s evropskou problematikou,
  • poskytovat poradenské služby a technickou pomoc při formulování obsahové náplně studijních programů a kurzů z oblasti evropských studií,
  • usilovat o získání zahraničních i tuzemských grantů a jejich prostřednictvím, stejně jako nabídkami publikačních možností, příp. jinými formami, stimulovat výzkum evropské problematiky,
  • v rámci partnerství s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádat jednorázové akce pro učitele a studenty VŠE, ale i pro odbornou a laickou veřejnost (konference, přednášky, besedy, semináře aj.),
  • šířit informace o procesech evropské integrace a aktivitách CES jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

2) v rámci doplňkové činnosti VŠE

  • organizovat a zabezpečovat odborné a kvalifikační kurzy pro pracovníky státní správy, učitele a podnikatelské sféry,
  • v přiměřeném rozsahu provádět vlastní vědeckovýzkumnou práci a v rámci ní spolupracovat s těmi zahraničními akademickými a výzkumnými institucemi, které byly pro takovou spolupráci vybrány v rámci příslušných programů Evropské unie.