Laboratoř EU: 12 kolo (přihlášky do 15.7.)

KSE a CES vyhlašují 12. kolo projektu „Laboratoř EU“

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry. Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i finanční odměnu. V tomto kontextu chce podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové.

Cíl soutěže

Podnítit přínos nových myšlenek týkajících se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evropské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti.

 

Ocenění/ceny

Zveřejnění sylabů deseti nejlepších diplomových prací ve sborníku vědeckého typu. Zpracovatelem sylabu v předepsané úpravě (viz níže) může být buď sám autor oceněné diplomové práce nebo její hodnotitel. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši:

1. místo:  1 000 EUR

2. místo:  700 EUR

3. místo:  500 EUR

Odměna pro autory bude vyplacena jako ekvivalent uvedených částek v Kč po přepočtu platným kursem.

Přihlášení

Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém/slovenském nebo anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Přihlásit se lze vyplněním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže. Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi.

Termín pro zaslání přihlášky:

do 15. července 2018

 Výsledky soutěže:

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce těchto autorů:

 1. Havelka Jaroslav: Integrace trhu práce EU
 2. Hrňová Hana: Sbližování cenových hladin mezi členskými zeměmi eurozóny v období let 1995–2016
 3. Plevová Aneta: Cirkulární ekonomika v ČR v kontextu strategie EU

 

Ve sborníku Laboratoř EU 2/2018 jsou publikovány sylaby těchto diplomových prací:

 • Havelka Jaroslav: Integrace trhu práce EU
 • Plevová Aneta: Cirkulární ekonomika v ČR v kontextu strategie EU
 • Timpelová Sandhu Nicola: Prevence ekonomické migrace z Afriky: Komparace rozvojové pomoci EU a ČLR
 • Filipová Andrea: Ekonomické dopady BREXITU na zahraniční obchod Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
 • Hrňová Hana: Sbližování cenových hladin mezi členskými zeměmi eurozóny v období let 1995–2016
 • Čermáková Kristýna: Antidumpingová opatření Evropské unie vůči Číně se zaměřením na ocelářský průmysl
 • Krupa Tomáš: Reálná konvergence ČR k vybraným zemím eurozóny
 • Štěpánková Kristýna: Bezekvivalentní terminologie v právním jazyce a strategie překladu
 • Nováková Tereza: Analýza mechanismu včasného varování aktivovaného národními parlamenty po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
 • Kvapilová Nikola: Sociálněprávní aspekty volného pohybu zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných po Evropské unii
 • Jelínková Eliška: The Role of Tax Heavens for Banks: Evidence from Two Firm-Level DataSet

Sborník prací naleznete ke stažení zde

 

Otázky zodpoví:

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

E-mail: jirankov@vse.cz

Tel.: 224 095 230

 

Kritéria hodnocení

Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

 • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
 • použité metody
 • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
 • schopnost argumentace a kritického myšlení
 • citace a práce se zdroji
 • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň