Jaká je motivace Čechů a Češek pro práci v strukturách EU? Výzkumný projekt přináší zajímavé poznatky.

Koncem roku 2023 ukončil tým výzkumníků sestavených ze zástupců FMV VŠE, Ekonomické fakulty VŠB-TUO Ostrava a agentury Median řešení výzkumného projektu Motivace Čechů pro kariéru v institucích EU, který byl realizovaný v rámci výzvy BETA 2 Technologické agentury ČR.


Primárním cílem výzkumu bylo zjistit motivaci vybraných cílových skupin Čechů a Češek, kteří se ucházejí či by se potenciálně mohli ucházet o práci v institucích EU. Součástí výzkumu bylo určit, jaké mají vybrané cílové skupiny povědomí o možnostech kariéry v institucích EU či o jednotlivých informačních kanálech a rovněž jaké jsou jejich preference v komunikaci této agendy.

První část výzkumu se věnovala problematice podzastoupení Česka v institucích EU. Poukazuje na skutečnost, že v  Česku sice v konkurzech EPSO převládá vyšší úspěšnost, ale zájemců o konkurz je příliš málo k tomu, aby došlo k překlenutí celkového podzastoupení země. V institucích EU také Česko čelí deficitu zastoupení na manažerských pozicích. V rámci rešerše komunikačních strategií kariérních příležitostí v institucích EU byla provedena komparativní analýza vybraných členských států EU. Proběhly rozhovory se zástupci Dánska, Kypru, Maďarska, Portugalska a Bulharska. Ty byly doplněny o rešerši současného stavu komunikace o pracovních příležitostech v institucích EU v dalších státech (Francie, Nizozemsko, Irsko).

V rámci druhé části výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 546 studentů magisterského a doktorského stupně studia ze 13 českých univerzit.

Z  provedeného šetření mezi studenty vzešlo několik poznatků. Čeští studenti v současné době nejeví výrazný zájem o práci v mezinárodních institucích. Polovina z dotázaných se nikdy s informacemi o možnostech práce v těchto institucích ani nesetkala. Nicméně většina respondentů deklaruje, že by je lákala jak stáž, tak i práce v  institucích či agenturách EU. Největší povědomí o možnosti stáže ve strukturách EU mají studenti mezinárodních vztahů a studenti práv (shodně 86 %). Nejmenší povědomí mají naopak studenti oborů zemědělství a životního prostředí (shodně 31 %) a ekonomických oborů (32 %).

Studenti ze společenskovědních oborů mají jednak výrazně větší povědomí o práci v evropských institucích, jednak jeví i vyšší zájem v těchto institucích pracovat. Instituce EU jsou pak nejčastěji zvažovanou možností (37 %). Na druhém místě následuje OSN (22 %) a NATO na třetím místě (14 %). 10 % studentů by pak zvažovalo OECD, ostatní možnosti by zvažovalo méně než 10 % studentů. Studenti společenských věd hodnotí práci pro instituce EU jako „prestižní práci v zahraničí“.

Oproti tomu studenti přírodních věd častěji uvádějí poněkud negativní představy o práci v EU jako „administrativní práce“ či „přehnaná byrokracie“.

Studenty nejvíce na práci v evropských institucích přitahuje finanční ohodnocení, nejméně naopak práce v cizině a možnost pomoci evropské integraci. Převážná většina těch, co by chtěla pracovat v institucích EU, by byla ochotna se na úspěšné přijetí dlouhodobě připravovat. Spousta z nich je navíc ochotna do přípravy investovat více než 5 000 Kč, desetina oslovených dokonce více než 20 000 Kč.


Informace o autorském týmu:

  • doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. – hlavní řešitel
  • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
  • Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.
  • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
  • Mgr. Ing. Petr Tomčiak
  • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
  • doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
  • Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
  • Ing. Jana Ostárková
  • Mgr. Martina Veverková

Řešitelský tým za VŠE v Praze:

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Je docentkou na Katedře mezinárodních studií a diplomacie. Na katedře působí od roku 1998, od roku 2013 zastává funkci zástupkyně vedoucí katedry. Od roku 2016 působí na pozici proděkanky pro vědu a doktorské studium Fakulty mezinárodních vztahů. Je garantkou bakalářského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie a jeho anglické verze International and Diplomatic Studies. Od roku 2019 je členkou panelu P408 Právní vědy, politologie Grantové agentury České republiky, od roku 2021 jeho předsedkyní a členkou oborové komise OK4 – společenské a humanitní vědy. Pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství vykonává funkci hodnotitelky v oblasti vzdělávání 20. Politické vědy. Mezi její odborné zájmy patří analýza zahraniční politiky, vnitřní bezpečnost Evropské unie a mezinárodní sankční politika. Je vyučující předmětů Soudobé mezinárodní vztahy, Tvorba a analýza zahraniční politiky, Vnitřní a vnější bezpečnost Evropské unie. V roce 2020 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022. V roce 2021 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Působí na Katedře podnikového a evropského práva od roku 2002. Od roku 2021 je vedoucí katedry. Absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnickou fakultu Univerzity v Sevillii (Lda.). Titul Ph.D. získala na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Po úspěšné obhajobě habilitační práce byla v roce 2018 jmenována docentkou pro obchodní právo na VŠE v Praze. V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem EU jako právník-lingvista. Vyučuje zejména předměty v oboru práva a institucí EU v češtině, angličtině a španělštině. Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na řízení před Soudním dvorem Evropské unie a na mimosoudní řešení sporů (evropský veřejný ochránce práv, SOLVIT a mediace).

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Je docentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů a od roku 2022 prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze pro pedagogiku a řízení kvality. Od roku 2012 do roku 2022 byl proděkanem Fakulty mezinárodních vztahů pro pedagogickou činnost. Vyučuje kurzy Světová ekonomika, Regionalismus ve světové ekonomice a International Economic Relations. Docentem byl jmenován v roce 2014, a to v oboru Mezinárodní obchod. V roce 2009 získal doktorát v oboru Evropská studia, když obhájil disertační práci na téma Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie; za tuto práci obdržel v roce 2009 Cenu za nejlepší doktorskou disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Specializuje se na nový regionalismus, komparativní regionalismus a postavení Evropské unie v globální ekonomice. V roce 2007 absolvoval měsíční studijní pobyt na Renmin University of China v Pekingu. Na VŠE působí také jako člen Centra evropských studií a je členem redakce časopisu Současná Evropa. Doc. Hnát je garantem navazujícího magisterského programu Evropská ekonomická integrace. V letech 2019 a 2020 byl řešitelem projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V letech 2020 až 2022 byl členem tří řešitelských týmů projektu TAČR se zaměřením na předsednictví v Radě EU.

 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka Katedry mezinárodních studií a diplomacie. V současnosti se podílí na výuce předmětů Mezinárodní vztahy, Etika, odpovědnost a udržitelnost v moderní společnosti, EU ve světě a Současná světová politika. Vyučuje v anglickém a českém jazyce. Jako výzkumná pracovnice se zaměřuje na témata související s aktérstvím EU, Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU, regionem střední Evropy v EU a s genderem v diplomacii. V těchto oblastech výzkumu nedávno publikovala jako autorka či spoluautorka článek Central Europe (Oxford bibliographies, 2019), kapitolu v knize Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě (Grada, 2020) a články Quo vadis, V4? What is the potential of the Czech Republic to promote its interests within the framework of the V4? (Studia Politologiczne, 2020) a Personální politika jako nástroj státu k prosazení zájmů v mezinárodních organizacích: případová studie České republiky (Acta Politologica, 2021). Od roku 2017 je rovněž koordinátorkou programu Sportovní diplomacie, na kterém FMV VŠE spolupracuje s Českým olympijským výborem.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Je odborným asistentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od roku 2014.  Na katedře přednáší Evropskou ekonomickou integraci a vede semináře v předmětu Světová ekonomika. Je ředitelem Centra evropských studií a  šéfredaktorem časopisu Současná Evropa. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022.

Mgr. Ing. Petr Tomčiak

Mgr. Ing. Petr Tomčiak

Je doktorandem na Katedře podnikového a evropského práva. Vystudoval Právnickou fakultu UK a Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V průběhu magisterského studia získal Cenu Josefa Hlávky. Zabývá se evropským právem


Program magisterského studia: Evropská ekonomická integrace

Pokud chceš v budoucnu spojit kariéru s Evropskou unií, tenhle program je to, co hledáš. V rámci něj se specializuješ na oblast hospodářské politiky EU, podnikání na jejím vnitřním trhu a také na evropskou politickou a právní integraci.


Projekt komplexní přípravy Čechů    na kariéru v Evropské unii

Inovativní kurz určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v institucích EU.

 

Jaká je motivace Čechů a Češek pro práci v strukturách EU? Výzkumný projekt přináší zajímavé poznatky.