Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Laboratoř Evropské unie – 2.kolo

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol zabývající se evropskými záležitostmi, jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry. Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i finanční odměnu. V tomto kontextu chce podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako také.


Cíl soutěže

Podnítit přínos nových myšlenek týkajících se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evropské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti.


Ocenění/ceny

Zveřejnění sylabů deseti nejlepších diplomových prací ve sborníku vědeckého typu. Zpra-covatelem sylabu v předepsané úpravě (viz níže) může být buď sám autor oceněné diplomové práce nebo její hodnotitel. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši:

1. místo:  700 EUR

2. místo:  500 EUR

3. místo:  300 EUR

Odměna pro autory bude vyplacena jako ekvivalent uvedených částek v Kč po přepočtu platným kursem.

Do soutěže může být přihlášena práce absolventa magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru týkajícího se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

 

Přihlášení

Přihlásit se lze vyplněním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže (dodatek 1). Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomové práce v on-line verzi a fakultativní součástí autorský sylabus diplomové práce v požadované formální úpravě (viz dodatek 2).


Termín pro zaslání přihlášky:

do 15. července 2013


Kontaktní údaje pro zaslání přihlášky s požadovanou přílohou (přílohami):

Ing. Martina Jiránková, Ph.D., ředitelka Centra evropských studií VŠE v Praze

E-mail: jirankov@vse.cz

Tel.: 224 095 368, 230


Kritéria hodnocení

Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

  • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
  • použité metody
  • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
  • schopnost argumentace a kritického myšlení
  • citace a práce se zdroji
  • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň


Vyhodnocení soutěže:

do 15. 11. 2013.

 

Výzvu pro podání přihlášky v pdf.  naleznete zde

 

Formuláře k soutěži:

Přihláška do soutěže Dodatek 1

Sylabus diplomové práce Dodatek 2

 

 

Často kladené otázky

Lze do soutěže přihlašovat i cizojazyčné práce?

Do soutěže je přípustné zasílat diplomové práce pouze v českém jazyce.

 

Může se do soutěže přihlásit rovněž student z kombinovaného studia?

Ano, může.

 

Do jaké míry musí diplomová práce souviset s Evropskou unií?

Jelikož se jedná o práce s tématikou EU, měla by být slova „EU“, „evropský“ atp. v názvu práce.

 

V které fázi projektu je třeba sepsat sylabus k diplomové práci?

V ideálním případě zašle autor diplomové práce zpracovaný sylabus spolu s přihláškou do soutěže. V zásadě je však také možnost sepsat sylabus v pozdější fázi projektu. Jedná se přibližně o období, kdy jsou napsány posudky hodnotitelů, a zasedne redakční rada, která rozhodne, že příspěvek autora byl vybrán k publikaci. Pak bude mít autor časový prostor ke zpracování sylabu, i když velmi krátký (cca 1 týden).